Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności mojaWARSZAWA


Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do mojaWARSZAWA (link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


1. Możliwe jest uzupełnienie wszystkich pól formularzy za pomocą klawiatury. Nie wszystkie funkcjonalności formularza są dostępne bez użycia myszki.
2. Na podstronach portalu mogą pojawiać się drobne błędy takie jak, np. brak opisu przycisku.


Wyłączenia


Nie dotyczy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy.

 • E-mail: kontakt@um.warszawa.pl

 • Telefon: 19115

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Informatyki Urzędu m.st. Warszawy

 • E-mail: Sekretariat.IT@um.warszawa.pl

 • Telefon: 224433300

 • Adres: plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Siedziby Biur i jednostek Urzędu m.st. Warszawy (link otwiera się w nowej karcie)

Siedziby Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy (link otwiera się w nowej karcie)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (link otwiera się w nowej karcie)


Informacje dodatkowe


Ułatwienia

W ramach poddomeny https://warszawa19115.pl/ istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online.

Inne informacje i oświadczenia

Nawiązana została stała współpraca z zewnętrznymi ekspertami dostępności. Strona będzie sukcesywnie udoskonalana. Prosimy o zgłaszanie zauważonych problemów z dostępnością serwisu mojaWARSZAWA.