Regulamin

Regulamin


§1 Postanowienia ogólne


1. Zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu i go przestrzegaj. Pamiętaj, że korzystanie z portalu mojaWARSZAWA oznacza akceptację poniższych treści.

2. Pamiętaj, że korzystanie z zawartości portalu mojaWARSZAWA warunkują klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz regulamin, który właśnie czytasz. Zapoznanie z zawartymi w nich treściami potwierdzasz:
a)    poprzez udzielenie zgody na wykorzystanie plików cookies, która pojawia się w oknie z komunikatem, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz portal mojaWARSZAWA
b)    w formularzu rejestracyjnym w momencie tworzenia konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA

3. Regulamin określa warunki korzystania z portalu mojaWARSZAWA, którego administratorem jest Urząd m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Bankowym 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640.

4. Celem portalu mojaWARSZAWA jest dostarczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym zrealizujesz usługi cyfrowe szybko, bezpiecznie i bez konieczności osobistego stawiania się w Urzędzie m.st. Warszawy.

5. Administrator portalu mojaWARSZAWA udostępnia nieodpłatne korzystanie z jego zawartości. Za pośrednictwem ww. portalu możesz opłacić swoje zobowiązania wobec m.st. Warszawy, np. podatek od nieruchomości. Portal mojaWARSZAWA umożliwia spłacenie zobowiązań, ale nie pobiera za to opłat – jedynymi dodatkowymi opłatami, które poniesiesz są opłaty ustalane przez brokerów płatności elektronicznych, którzy działają w oparciu o odrębne regulaminy. Decyzja o dokonywaniu płatności przez portal mojaWARSZAWA należy wyłącznie do Ciebie.

6. Wszelkie prawa do zawartości portalu mojaWARSZAWA, którego właścicielem i administratorem jest Urząd m.st. Warszawa, są zastrzeżone. Każdy użytkownik portalu ma możliwość pobierania, udostępniania oraz wydruku jego fragmentów lub całych stron pod warunkiem poszanowania praw autorskich i dokonania rejestracji znaków należących do Urzędu m.st. Warszawy. Zakazuje się kopiowania całości lub części portalu w celach komercyjnych, jego modyfikowania lub wykorzystywania bez uzyskania uprzedniej zgody od Urzędu m.st. Warszawy.

7. Na portalu mojaWARSZAWA  znajdują się zdjęcia i grafiki pochodzące z internetowych banków zdjęć, w tym m.in.: Warsawtour.pl czy Shutterstock.com. Warunki korzystania z tych materiałów graficznych regulują odrębne zapisy licencyjne.


§2 Definicje


W regulaminie stosuje się poniższe pojęcia:

Administrator portalu mojaWARSZAWA – Urząd m.st. Warszawy.

Dostawca tożsamości – źródło potwierdzenia tożsamości użytkownika, za pośrednictwem którego jego dane osobowe przekazywane są do portalu mojaWARSZAWA. Dostawcami tożsamości są m.in. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), Profil zaufany, Facebook czy Google.

Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy Facebooka mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji Meta Platforms. Użytkownicy Facebooka przekazują do serwisu swoje dane osobowe podczas tworzenia nowego konta.

Google – amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące wiele usług, w tym wyszukiwarkę Google, aplikacje AdWords, AdSense, pocztę Gmail, Google Maps i Google Earth. Dobrze znanymi produktami na rynku oprogramowania są również przeglądarka Google Chrome oraz program do przeszukiwania zgromadzonych w komputerze plików Google Deskop. Tworzenie konta w Google wiąże się z przekazaniem danych osobowych.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – usługa rządowa dostępna pod adresem https://login.gov.pl, która umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Wystarczy jeden login oraz hasło, aby logować się do różnych serwisów i realizować oferowane przez nie e-usługi. Indywidualny login może zostać utworzony tylko, jeśli przekażesz swoje dane osobowe do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

Portal mojaWARSZAWA – strona internetowa dostępna pod adresem https://moja.warszawa19115.pl, której administratorem jest Urząd m.st. Warszawy. 

Profil zaufany – metoda potwierdzenia tożsamość Obywatela Rzeczypospolitej Polski, umożliwiająca załatwienie przez niego spraw urzędowych przez internet.

Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np. telefon komórkowy, komputer czy tablet; umożliwia odczytanie lub otrzymanie jakiejś informacji.

Usługa cyfrowa – usługa dostarczana za pomocą technologii cyfrowych, usługa zautomatyzowana, która opisuje pełen proces realizacji danej sprawy dotyczącej konkretnego zdarzenia życiowego i, co do zasady, powinna obejmować załatwienie sprawy od początku do końca.

Usługa miejska – to usługa dostępna jedynie na obszarze m.st. Warszawy, którą możesz zrealizować za pośrednictwem komórek organizacyjnych i jednostek pomocniczych wchodzących w skład Urzędu, np. biur czy dzielnic. Wśród tych usług znajdują się m.in. deklaracje podatkowe, wydawanie kart wędkarskich, dofinansowanie do wymiany pieca czy dotacje na prace przy zabytkach. Na portalu mojaWARSZAWA umożliwiamy ich realizację przez internet.

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu mojaWARSZAWA, udostępnianych przez portal aplikacji lub jego poszczególnych funkcjonalności.


§3 Ochrona prywatności i danych osobowych


Tworzenie konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w portalu mojaWARSZAWA rozpisano w klauzuli informacyjnej.

Kwestie związane z wykorzystaniem plików cookies reguluje nasza polityka prywatności.


§4 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu mojaWARSZAWA


1. Warunkiem korzystania z portalu mojaWARSZAWA jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową, która obsługuje technologie cookies oraz JavaScript.

2. Do szczególnych zagrożeń należy korzystanie z zawartości portalu mojaWARSZAWA bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarki internetowej o funkcje spoza standardu HTML. Ponadto, w przypadku nieodpowiedniego skonfigurowania zabezpieczeń przeglądarki, istnieje również ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych, które przesyłane są z i do serwera ww. portalu. Zalecamy, abyś nie zmieniał ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej.

3. Realizacja niektórych usług cyfrowych wymaga podania adresu e-mail. Oznacza to, że musisz posiadać również aktualny adres poczty elektronicznej, aby móc korzystać z niektórych funkcji portalu mojaWARSZAWA.

4. Jeśli wyrazisz chęć do korzystania z rozszerzonej wersji portalu mojaWARSZAWA, będziesz potrzebować profilu u dostawcy tożsamości, który potwierdzi Twoją tożsamość. Dzięki niemu zalogujesz się do portalu mojaWARSZAWA i uzyskasz dostęp do szerzej gamy usług cyfrowych.


§5 Usługi cyfrowe świadczone drogą elektroniczną


1. Portal mojaWARSZAWA daje możliwość zrealizowania usług cyfrowych w prosty i wygodny sposób – przez internet, bez wychodzenia z domu czy biura.

2. Usługi cyfrowe, o których mowa wyżej, zostały podzielone na: niewymagające logowania do portalu mojaWARSZAWA i wymagające logowania do niego. Ich realizacja wymaga posiadania profilu u dostawcy tożsamości.

3. Wszystkie usługi cyfrowe możesz przejrzeć w katalogu usług i wybrać z nich tę, którą chcesz zrealizować.


§6 Informacje o użytkownikach


1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z zawartości portalu mojaWARSZAWA oraz udostępnianych przez portal aplikacji.

2. Korzystanie z portalu mojaWARSZAWA jest dobrowolne, natomiast w gestii użytkowników pozostaje decyzja o sposobie korzystania z jego zawartości.

3. Za prawidłowość podanych danych w koncie użytkownika portalu mojaWARSZAWA odpowiada użytkownik i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu podania błędnych danych.

4. Korzystać z zawartości portalu mojaWARSZAWA należy zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownicy, którzy w jakikolwiek sposób naruszą przepisy prawa, poniosą za takie działania pełną odpowiedzialność.


§7 Odpowiedzialność Administratora portalu mojaWARSZAWA


1. Administrator portalu mojaWARSZAWA podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do ww. portalu.

2. Administrator portalu mojaWARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in.:
a) przerwy w dostępie do portalu spowodowane awarią po stronie dostawców usług internetowych, z którymi użytkownicy zawarli stosowne umowy;
b) błędów w systemie komputerowym po stronie użytkowników;
c) pośrednich, bezpośrednich, przypadkowych lub celowych działań ze strony użytkowników, które mogą wpłynąć na działanie portalu, np. dokonywania przez nich zmian w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarek internetowych;
d) zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

3. W sytuacjach szczególnych Administrator portalu mojaWARSZAWA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania portalu, bez wcześniejszego zawiadamiania o tym fakcie.

4. Administrator portalu mojaWARSZAWA ma prawo do prowadzenia prac serwisowych, w tym m.in. wprowadzania modyfikacji, przeprowadzania aktualizacji oraz przebudowy ww. portalu zgodnie z własnymi potrzebami, bez powiadamiania o tym użytkowników.

5. Administrator portalu mojaWARSZAWA nie odpowiada za prawidłowość danych wpisywanych przez użytkowników do ich profili na portalu w zakładce "Moje dane", a także nie bierze odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich zobowiązań względem m.st. Warszawy.


§8 Przesyłanie ocen


1. Każdy użytkownik portalu mojaWARSZAWA może wyrazić swoją opinię o całokształcie portalu lub na temat dostępnych w nim usług. Przesłanie oceny nie wymaga tworzenia nowego konta użytkownika i logowania się do portalu.

2. Do oceny służy dedykowany formularz, który pojawia się po kliknięciu w znajdujący się po prawej stronie portalu żółty kwadrat z wizerunkiem ręki i gwiazdek.

3. Ocena przekazywana jest do Zespołu zajmującego się rozwojem portalu mojaWARSZAWA.

4. Wraz z oceną nie są przekazywane dane osobowe użytkownika.


§9 Zgłaszanie błędów i uwag


1. Zgłaszanie błędów i uwag do portalu mojaWARSZAWA odbywa się przez:
a) adres e-mail: kontakt@um.warszawa.pl
b) portal Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa19115
c) dedykowany formularz, który jest dostępny po kliknięciu w znajdujący się po prawej stronie portalu pomarańczowy kwadrat z wizerunkiem wykrzyknika
d) komunikat "Zgłoś problem" znajdujący się w stopce portalu

2. Zgłosić błąd lub uwagę przez dedykowany formularz może każdy użytkownik portalu mojaWARSZAWA. Nie ma konieczności tworzenia nowego konta w portalu i logowania się do niego.

3. Zgłoszenie błędu lub uwagi wiąże się z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dane przekazywane są w celu realizacji zgłoszenia przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115 i przetwarzane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

4. Zgłoszenie błędu lub uwagi przekazywane jest, a następnie dystrybuowane przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115, zgodnie z regulaminem, klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także polityką prywatności


§10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2. Administrator portalu mojaWARSZAWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3. Data ostatniej aktualizacji: 24 marca 2022r.

4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.