Regulamin portalu

Regulamin portalu

§1 Definicje


W regulaminie stosuje się poniższe pojęcia:

Administrator i właściciel portalu mojaWARSZAWA – Urząd m.st. Warszawy.

Aplikacja mobilna – oprogramowanie z interfejsem dotykowym, które działa na urządzeniach przenośnych, takich jak, tablet lub smartfon

Dostawca tożsamości – źródło potwierdzenia tożsamości użytkownika, za pośrednictwem którego jego dane osobowe przekazywane są do portalu mojaWARSZAWA. Dostawcami tożsamości są m.in. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), profil zaufany, banki, Facebook czy Google. Razem z dostawcą tożsamości odpowiadasz za prawidłowość danych, które są przekazywane do portalu mojaWARSZAWA (imię, nazwisko, PESEL i opcjonalnie adres zamieszkania) – jeśli zauważysz, że dane nie są właściwe, skontaktuj się ze swoim dostawcą tożsamości.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – usługa rządowa dostępna pod adresem https://login.gov.pl, która umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Wystarczy jeden login oraz hasło, aby logować się do różnych serwisów i realizować oferowane przez nie e-usługi. Indywidualny login może zostać utworzony tylko, jeśli przekażesz swoje dane osobowe do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

mobiWAWA – aplikacja mobilna udostępniająca usługi cyfrowe uruchomione na portalu mojaWARSZAWA, której właścicielem i administratorem jest Urząd m.st. Warszawy. Aplikacja udostępnia różnego rodzaju usługi oraz karty, które uprawniają użytkowników do korzystania ze zniżek i przejazdów. Ułatwia również legitymowanie się kartami dzięki możliwym do wygenerowania kodom QR związanym z konkretnymi usługami. mobiWAWA obecnie obsługuje Warszawską Kartę Miejską, Kartę Warszawiaka, Kartę Ucznia oraz wybrane bilety długookresowe obowiązujące w Taryfie przewozowej.

Portal mojaWARSZAWA / Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://moja.warszawa19115.pl, której właścicielem i administratorem jest Urząd m.st. Warszawy. 

Profil zaufany – metoda potwierdzenia tożsamość Obywatela Rzeczypospolitej Polski, która umożliwia realizowanie przez niego spraw urzędowych przez internet.

Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np. telefon komórkowy, komputer czy tablet; umożliwia odczytanie lub otrzymanie jakiejś informacji.

Usługa cyfrowa – usługa dostarczana za pomocą technologii cyfrowych, inaczej usługa zautomatyzowana, która opisuje pełen proces realizacji danej sprawy dotyczącej konkretnego zdarzenia życiowego i, co do zasady, powinna obejmować załatwienie sprawy od początku do końca.

Usługa miejska – usługa dostępna jedynie na obszarze m.st. Warszawy, którą możesz zrealizować za pośrednictwem komórek organizacyjnych i jednostek pomocniczych wchodzących w skład Urzędu, np. biur czy dzielnic. Taką usługą są m.in. deklaracje podatkowe, dofinansowanie do wymiany pieca czy dotacje na prace przy zabytkach. Na portalu mojaWARSZAWA umożliwiamy przekazanie tych spraw do realizacji przez internet.

Użytkownik portalu – osoba korzystająca z portalu mojaWARSZAWA, udostępnianych przez portal aplikacji lub jego poszczególnych funkcjonalności.


§2 Postanowienia ogólne


1. Zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu i go przestrzegaj. Pamiętaj, że korzystanie z portalu mojaWARSZAWA jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w nim zasad.

2. Działanie portalu mojaWARSZAWA regulują klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz regulamin, który właśnie czytasz. Zapoznanie z nimi potwierdzasz w trakcie:
a) udzielania zgody na wykorzystanie plików cookies, która pojawia się w oknie z komunikatem dotyczącym tych plików, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz portal 
b) tworzenia nowego konta użytkownika w portalu
c) tworzenia nowego konta użytkownika i/lub logowania się do aplikacji mobiWAWA, o której mowa w §8
d) dokonywania wpłaty na pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy, o której mowa w §9

3. Właścicielem i administratorem portalu mojaWARSZAWA jest Urząd m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Bankowym 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640.

4. Portal mojaWARSZAWA stanowi część Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa19115, do którego można zgłaszać rozmaite inicjatywy służące poprawieniu jakości życia w stolicy.

5. Celem portalu mojaWARSZAWA jest dostarczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym zrealizujesz miejskie usługi cyfrowe szybko, bezpiecznie i bez konieczności osobistego stawiania się w Urzędzie.

6. Portal mojaWARSZAWA umożliwia elektroniczne przekazanie Twojej sprawy urzędowej lub usługi miejskiej do Urzędu. Za realizację tej sprawy odpowiada komórka merytoryczna, której zadanie zostało powierzone zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz jego strukturą organizacyjną. Oznacza to, że portal pośredniczy w przekazywaniu spraw do właściwych komórek/jednostek, a ich dalszy sposób realizacji pozostaje niezmienny.

7. Jeśli nie chcesz korzystać z portalu mojaWARSZAWA lub z przyczyn technicznych jest to chwilowo utrudnione, możesz przekazać swoją sprawę do Urzędu w tradycyjny sposób – wypełnić wniosek papierowy, a następnie zanieść go osobiście lub przesłać drogą pocztową.

8. Administrator portalu mojaWARSZAWA udostępnia nieodpłatne korzystanie z jego zawartości. Za pośrednictwem portalu możesz również opłacać swoje zobowiązania wobec m.st. Warszawy, np. podatek od nieruchomości. Portal umożliwia spłacenie zobowiązań, ale nie pobiera za to opłat – jedynymi opłatami, które możesz ponieść są opłaty ustalane przez operatorów płatności elektronicznych, którzy działają w oparciu o własne regulaminy i umowy zawierane z Urzędem m.st. Warszawy. Decyzja o dokonywaniu płatności przez portal mojaWARSZAWA należy wyłącznie do Ciebie.

9. Wszelkie prawa do zawartości portalu mojaWARSZAWA są zastrzeżone. Każdy użytkownik portalu ma możliwość pobierania, udostępniania oraz wydruku jego fragmentów lub całych stron pod warunkiem poszanowania praw autorskich i dokonania rejestracji znaków należących do Urzędu m.st. Warszawy. Zakazuje się kopiowania całości lub części portalu w celach komercyjnych, jego modyfikowania lub wykorzystywania bez uzyskania na to zgody od Urzędu m.st. Warszawy.

10. Na portalu  znajdują się zdjęcia i grafiki pochodzące z internetowych banków zdjęć, w tym m.in.: Warsawtour.pl czy Shutterstock.com. Warunki korzystania z tych materiałów graficznych regulują odrębne zapisy licencyjne.

11. Portal zawiera odnośniki, materiały, prezentacje, a także inne treści, które odsyłają do stron internetowych oraz usług podmiotów trzecich. Urząd m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz skutki korzystania z takich stron i udostępnianych na nich usług.

12. Portal mojaWARSZAWA nie przesyła informacji handlowych swoim użytkownikom. Niektóre z udostępnianych usług cyfrowych mogą jednak zawierać treści bezpośrednio lub pośrednio promujące towary, usługi lub wizerunek przedsiębiorstw i organizacji –  w przypadku takich usług każdorazowo pozyskiwana jest zgoda od użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.


§3 Ochrona prywatności i danych osobowych


Tworzenie konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o tym szczególnym rodzaju danych i zasadach ich przetwarzania w portalu mojaWARSZAWA rozpisano w klauzuli informacyjnej.

Zasady stosowania plików cookies reguluje nasza polityka prywatności.


§4 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu mojaWARSZAWA


1. Warunkami korzystania z portalu są:
a)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
b)    przeglądarka internetowa, która umożliwia wywoływanie i przeglądanie na ekranie urządzenia stron internetowych oraz obsługująca język programowania JavaScript, akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

2. Do szczególnych zagrożeń należy korzystanie z zawartości portalu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarki internetowej o funkcje spoza standardu HTML. Ponadto, w przypadku nieodpowiedniego skonfigurowania zabezpieczeń przeglądarki, istnieje również ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych, które przesyłane są z i do serwera ww. portalu. Zalecamy, abyś nie zmieniał ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej.

3. Realizacja niektórych usług cyfrowych wymaga założenia konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA. Założyć takie konto można tylko za pomocą profilu u dostawcy tożsamości oraz aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po zalogowaniu do portalu zyskasz dostęp do szerszej gamy usług cyfrowych.

4. Jeśli wyrazisz chęć korzystania z rozszerzonej wersji portalu mojaWARSZAWA, będziesz potrzebować profilu u dostawcy tożsamości, który potwierdzi Twoją tożsamość. Dzięki niemu zalogujesz się do portalu mojaWARSZAWA i uzyskasz dostęp do szerzej gamy usług cyfrowych.


§5 Informacje o użytkownikach


1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z zawartości portalu mojaWARSZAWA oraz udostępnianych przez portal aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

2. Korzystanie z portalu mojaWARSZAWA jest dobrowolne, natomiast w gestii użytkowników pozostaje decyzja o sposobie korzystania z jego zawartości.

3. Za prawidłowość podanych danych w koncie użytkownika portalu mojaWARSZAWA odpowiada użytkownik i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu podania błędnych danych.

4. Korzystać z zawartości portalu mojaWARSZAWA należy zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownicy, którzy w jakikolwiek sposób naruszą przepisy prawa, poniosą za takie działania pełną odpowiedzialność.


§6 Odpowiedzialność Administratora portalu mojaWARSZAWA


1. Administrator portalu mojaWARSZAWA podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do portalu.

2. Administrator portalu mojaWARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in.:
a) przerwy w dostępie do portalu spowodowane awarią po stronie dostawców usług internetowych, z którymi użytkownicy zawarli stosowne umowy;
b) błędów w systemach operacyjnych urządzeń końcowych użytkowników;
c) pośrednich, bezpośrednich, przypadkowych lub celowych działań ze strony użytkowników, które mogą wpłynąć na działanie portalu, np. dokonywania przez nich zmian w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarek internetowych;
d) zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

3. W sytuacjach szczególnych Administrator portalu mojaWARSZAWA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania portalu, bez wcześniejszego zawiadamiania o tym fakcie.

4. Administrator portalu mojaWARSZAWA ma prawo do prowadzenia prac serwisowych, w tym m.in. wprowadzania modyfikacji, przeprowadzania aktualizacji oraz przebudowy portalu zgodnie z własnymi potrzebami, bez powiadamiania o tym użytkowników.

5. Administrator portalu mojaWARSZAWA nie odpowiada za prawidłowość przekazanych danych przez dostawcę tożsamości, a także tych, które zostały przez użytkowników portalu samodzielnie wprowadzone do zakładki "Moje dane".  Nie bierze również odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich zobowiązań względem m.st. Warszawy.


§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Portal mojaWARSZAWA umożliwia realizację usług cyfrowych w prosty i wygodny sposób – przez internet, bez wychodzenia z domu czy biura.

2. Usługi cyfrowe, o których mowa wyżej, zostały podzielone w oparciu o:
a) sposób realizacji: niewymagające logowania do portalu (zewnętrzne) i wymagające logowania do niego przez dostawcę tożsamości (wewnętrzne)
b) rodzaj: wniosek, deklaracja i usługa
c) kategorie: podatki i opłaty lokalne, sprawy obywatelskie, wybory i głosowanie, wsparcie społeczne, środowisko i ekologia, komunikacja i drogi, sport i rekreacja, biznes i innowacje, architektura, plany i zabytki

3. Usługi cyfrowe portalu udostępniane są w katalogu usług.

4. Niektóre z usług cyfrowych portalu mojaWARSZAWA działają w oparciu o indywidualne, obowiązkowe do zapoznania regulaminy. Są nimi: mobiWAWA oraz Wawa4Ukr.

5. Większość udostępnianych w portalu usług cyfrowych jest świadczonych przez czas nieokreślony. Wyjątek stanowią te usługi cyfrowe, których czas trwania został wyznaczony w ustawach i/lub rozporządzeniach.


§8 mobiWAWA - miejska aplikacja mobilna


1. Aplikacja mobilna mobiWAWA gromadzi różnego rodzaju usługi miejskie oraz karty, które uprawniają użytkowników do korzystania ze zniżek i przejazdów. Aplikacja ułatwia legitymowanie się kartami dzięki możliwym do wygenerowania kodom QR związanym z konkretnymi usługami. Udostępnia również usługi cyfrowe znajdujące się w portalu mojaWARSZAWA.

2. Aplikacja mobiWAWA umożliwia:
a) dokonywanie zakupów biletów długookresowych
b) przeglądanie listy zakupionych biletów długookresowych
c) prezentowanie kontrolerom ZTM biletów długookresowych w formacie QR,
d) prezentowanie w formie elektronicznej posiadanych przez użytkownika aplikacji mobiWAWA uprawnień i ulg - Karty Ucznia i Karty Warszawiaka.

3. Aplikacja mobiWAWA udostępniana jest przez miasto bezpłatnie i można ją pobrać na urządzenia działające w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. Dostępna jest w sklepach Google Play i AppStore.

4. Logowanie do aplikacji mobiWAWA odbywa się przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) lub konto użytkownika portalu mojaWARSZAWA (nazwa użytkownika i hasło).

5. Aplikacja mobiWAWA działa w oparciu o indywidualny regulamin oraz odrębną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w aplikacji. Jeśli chcesz korzystać z tej aplikacji i realizować dostępne w niej usługi cyfrowe, musisz się z nimi zapoznać i zaakceptować zawarte w nich zasady.


§9 Przesyłanie ocen


1. Każdy użytkownik portalu mojaWARSZAWA może wyrazić swoją opinię o całokształcie portalu lub na temat dostępnych w nim usług. Przesłanie oceny nie wymaga tworzenia nowego konta użytkownika i logowania się do portalu.

2. Do oceny służy dedykowany formularz, który pojawia się po kliknięciu w znajdujący się po prawej stronie portalu żółty kwadrat z wizerunkiem ręki i gwiazdek.

3. Treść oceny przekazywana jest do Zespołu zajmującego się rozwojem portalu mojaWARSZAWA.

4. Wraz z oceną nie są przekazywane dane osobowe.


§10 Zgłaszanie błędów i uwag


1. Zgłaszanie błędów i uwag do portalu mojaWARSZAWA odbywa się przez:

Portal Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa19115
a) kontakt telefoniczny pod numerem 19115
b) przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@um.warszawa.pl  

Portal mojaWARSZAWA
a) dedykowany formularz, który jest dostępny po kliknięciu w znajdujący się po prawej stronie portalu pomarańczowy kwadrat z wizerunkiem wykrzyknika
b) formularz zgłoszeniowy dostępny w stopce portalu po kliknięciu w "Kontakt"

2. Zgłosić błąd lub uwagę przez dedykowany formularz może każdy użytkownik portalu mojaWARSZAWA. Nie ma konieczności tworzenia nowego konta w portalu i logowania się do niego.

3. Zgłoszenie błędu lub uwagi może wiązać się z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dane przekazywane są w celu realizacji zgłoszenia przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115 i przetwarzane przez Prezydenta m.st. Warszawy. Użytkownik sam decyduje o sposobie zgłoszenia danego zagadnienia - może je zgłosić anonimowo lub podać swoje dane osobowe.

4. Zgłoszenie błędu lub uwagi przekazywane jest, a następnie dystrybuowane przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115, zgodnie z regulaminem, klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także polityką prywatności


§11 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2. Administrator portalu mojaWARSZAWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym swoich użytkowników.

3. Data ostatniej aktualizacji: 30 sierpnia 2023r.

4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.