Regulamin mobiWAWA

Regulamin aplikacji mobiWAWA

Regulamin usług cyfrowych udostępnianych w aplikacji mobiWAWA


§1 Postanowienia ogólne


1.  Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej mobiWAWA. W celu korzystania z usług cyfrowych udostępnianych w tej aplikacji, należy zapoznać się z poniższymi zasadami. Korzystanie z mobiWAWA jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Aplikacja mobilna – oprogramowanie z interfejsem dotykowym, które działa na urządzeniach przenośnych, takich jak, tablet lub smartfon;
b) Dostawca tożsamości – źródło potwierdzenia tożsamości użytkowników, za pośrednictwem którego ich dane osobowe przekazywane są do aplikacji mobiWAWA. Dostawcami tożsamości są m.in. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), profil zaufany, banki, Facebook czy Google. Razem z dostawcą tożsamości użytkownicy odpowiadają za prawidłowość danych, które są przekazywane do aplikacji mobiWAWA;
c) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – usługa rządowa dostępna pod adresem https://login.gov.pl, która umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Wystarczy jeden login oraz hasło, aby logować się do różnych serwisów i realizować oferowane przez nie usługi elektroniczne. Indywidualny login może zostać utworzony tylko, jeśli dane osobowe zostaną przekazane do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
d) Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik aplikacji, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem aplikacji mobiWAWA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
e) Konto użytkownika portalu mojaWARSZAWA – indywidualne konto użytkownika utworzone w portalu mojaWARSZAWA, umożliwiające realizację usług cyfrowych dedykowanych jego użytkownikom;
f) mobiWAWA – aplikacja mobilna, udostępniająca usługi cyfrowe uruchomione na portalu mojaWARSZAWA, której właścicielem i administratorem jest Urząd m.st. Warszawy. Aplikacja udostępnia różnego rodzaju usługi oraz karty, które uprawniają użytkowników do korzystania ze zniżek i przejazdów. Aplikacja ułatwia legitymowanie się kartami dzięki możliwym do wygenerowania kodom QR związanym z konkretnymi usługami. Aplikacja obsługuje Warszawską Kartę Miejską, Kartę Warszawiaka, Kartę Ucznia oraz wybrane bilety długookresowe obowiązujące w Taryfie przewozowej.
g) Portal mojaWARSZAWA / Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://moja.warszawa19115.pl, której właścicielem i administratorem jest Urząd m.st. Warszawy;
h) Bilet – bilet (produkt) w formie elektronicznej umożliwiający korzystanie z usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej,  udostępniony do zakupu w aplikacji mobiWAWA, będący przedmiotem Umowy między Użytkownikiem aplikacji a ZTM;
i)    Regulamin – dedykowane aplikacji mobilnej mobiWAWA zasady i warunki korzystania z usług cyfrowych udostępnianych w aplikacji. Niniejszy Regulamin warunkują również regulamin portalu mojaWARSZAWA, klauzula informacyjna aplikacji mobiWAWA oraz polityka prywatności;
j) Usługa cyfrowa – usługa dostarczana za pomocą technologii cyfrowych, inaczej usługa zautomatyzowana, która opisuje pełen proces realizacji danej sprawy dotyczącej konkretnego zdarzenia życiowego i, co do zasady, powinna obejmować załatwienie sprawy od początku do końca.
k) Usługodawca – Urząd m.st. Warszawy, który jest właścicielem i administratorem portalu mojaWARSZAWA oraz aplikacji mobiWAWA.
l) Użytkownik aplikacji – osoba korzystająca z aplikacji mojaWARSZAWA i udostępnianych przez nią usług cyfrowych.
m) ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego, jednostka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy, powołana w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

3. Właścicielem i administratorem aplikacji mobiWAWA jest Urząd m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Bankowym 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640.

4.  Z Urzędem m.st. Warszawy można skontaktować się:
a) pod numerem telefonu: 19115
b) przez adres e-mail: kontakt@um.warszawa.pl 

5. Aplikacja mobiWAWA udostępniana jest bezpłatnie przez miasto stołeczne Warszawa i można ją pobrać na urządzenia działające w oparciu o system operacyjny Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11.4 lub wyższej. Dostępna jest w sklepach Google Play i AppStore.

6. Aplikacja mobiWAWA stanowi jedną z usług cyfrowych udostępnianych w katalogu usług na portalu mojaWARSZAWA, Użytkowników aplikacji obowiązują również regulamin portalu mojaWARSZAWA, klauzula informacyjna aplikacji mobiWAWA oraz polityka prywatności.


§2 Logowanie do aplikacji mobiWAWA


1. Logowanie do aplikacji mobiWAWA odbywa się przez:
a) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – za pośrednictwem dostawcy tożsamości login.gov.pl
b) Konto użytkownika portalu mojaWARSZAWA – możliwe do założenia na podstronie dedykowanej rejestracji/logowaniu

2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza logowania, Usługodawca może wysłać do Użytkownika aplikacji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto zostaje utworzone po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail. 

3. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych, ani zakładanie konta użytkownika portalu za pomocą automatu.

4. Założyć konto użytkownika w portalu mojaWARSZAWA, a następnie dokonywać działań w ramach portalu i aplikacji mobilnej mobiWAWA, mogą dokonywać wyłącznie właściciele tych kont – za wyjątkiem osób poniżej 16. roku życia, za które takie konto założyć może opiekun prawny. Więcej na ten temat możesz przeczytać w klauzuli informacyjnej portalu mojaWARSZAWA oraz klauzuli informacyjnej dedykowanej aplikacji mobiWAWA.

5. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika portalu mojaWARSZAWA, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia funkcjonowanie konta takiego użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.


§3 Ogólne zasady korzystania z aplikacji mobiWAWA


1.  Korzystanie z usług cyfrowych aplikacji mobiWAWA jest możliwe po spełnieniu określonych wymagań technicznych. Użytkownik aplikacji musi:
a. posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie z przenośne z systemem Android lub iOS oraz dostępem do internetu;
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
c. korzystać z przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach (Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari);
d. włączyć w swojej przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
e. posiadać włączoną obsługę javascript.

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników aplikacji powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie aplikacji mobiWAWA do działania na szkodę innych Użytkowników aplikacji, Usługodawcy, ZTM oraz osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik aplikacji zobowiązuje się do:
a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów aplikacji mobiWAWA zgodnie z celem tej aplikacji mobilnej;
b. przestrzegania zasad prawa polskiego,
c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników aplikacji,
d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy, ZTM i osób trzecich.

5. Treści przekazywane przez Użytkowników aplikacji mobiWAWA są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

6. Zabronione jest przesyłanie poprzez portal mojaWARSZAWA oraz aplikację mobiWAWA treści, które zawierają zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Przesyłanie takich treści stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu portalu mojaWARSZAWA.


§4 Odpowiedzialność Usługodawcy za aplikację mobiWAWA


1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów funkcjonowania aplikacji mobiWAWA.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) działania podejmowane przez Użytkowników aplikacji;
b) niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika aplikacji, innych niż wynikających z jej założeń;
c) prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych od użytkowników portalu mojaWARSZAWA lub ich dostawców tożsamości, dzięki któremu dokonują uwierzytelnienia w portalu;
d) przejściowe techniczne i niezależne od Usługodawcy błędy zaistniałe w trakcie działania aplikacji mobiWAWA.

3. W zakresie realizacji usług cyfrowych określonych w §6, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania po stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Odpowiedzialność za powyższe ponosi ZTM na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dostępnych pod adresem: https://wtp.waw.pl.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania aplikacji mobiWAWA spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie oraz oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik aplikacji, a także awariami sieci Internet, z której korzysta Użytkownik aplikacji i które uniemożliwiają mu korzystanie z aplikacji mobiWAWA, a także  dostępnych w niej usług cyfrowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przesyłanych przez aplikację mobiWAWA w celu zminimalizowania ryzyka ich utraty w wyniku działań prowadzonych przez osoby nieuprawnione lub błędów technicznych w funkcjonowaniu.

6. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w usługach cyfrowych i aplikacji mobiWAWA i portalu mojaWARSZAWA w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi mającymi na celu ich ulepszenie i modernizację.


§5 Usługi cyfrowe udostępniane w aplikacji mobiWAWA


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem aplikacji mobiWAWA usługi cyfrowe na rzecz Użytkowników aplikacji, za które nie pobiera opłat. Jedynymi opłatami, które może ponieść Użytkownik aplikacji są:
a) opłaty prowizyjne pobierane przez operatorów płatności elektronicznych z tytułu dokonania płatności online

2. mobiWAWA, podobnie jak portal mojaWARSZAWA, umożliwia elektroniczne przekazanie usługi miejskiej do Urzędu. Za realizację tej usługi odpowiada komórka merytoryczna, jednostka pomocnicza lub jednostka organizacyjna, której zadanie zostało powierzone zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz jego strukturą organizacyjną. Oznacza to, że mobiWAWA pośredniczy w przekazywaniu usług do właściwych komórek/jednostek, a ich dalszy sposób realizacji pozostaje niezmienny.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług cyfrowych między Użytkownikiem aplikacji a Usługodawcą następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z aplikacji mobiWAWA przez wspomnianego użytkownika, przez co rozumie się pełne i prawidłowe założenie przez niego konta na portalu mojaWARSZAWA, o czym mowa w §2.

4. Usługi cyfrowe aplikacji mobiWAWA świadczone są przez czas nieoznaczony, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej i wskazują na konkretną datę ich świadczenia.


§6  Usługi cyfrowe przekazywane do realizacji ZTM i zasady sprzedaży Biletów w aplikacji mobiWAWA


1. Usługami cyfrowymi przekazywanymi przez Usługodawcę za pośrednictwem aplikacji mobilnej mobiWAWA do realizacji przez ZTM są:
a) sprzedaż biletu długookresowego, jego odnowienie, przedłużenie, zawieszenie, odwieszenie oraz aktywację nieaktywnego biletu (w sytuacji, kiedy bilet został już zakupiony)
b) prezentacja uprawnień i ulg posiadaczy Karty Ucznia i Karty Warszawiaka – 
c) pobieranie „Wejściówek do metra”, które służą do otwierania bramek w warszawskim metrze

2. W zakresie usług miejskich transportowych, o których mowa w ust. 1, aplikacja mobiWAWA umożliwia Użytkownikom:
a) dokonywanie zakupów Biletów
b) przeglądanie listy zakupionych Biletów,
c) prezentowanie kontrolerom ZTM Biletów w formacie QR,
d) prezentowanie w formie elektronicznej posiadanych przez Użytkownika aplikacji uprawnień i ulg - Karty Ucznia i Karty Warszawiaka.

3. Umowa sprzedaży Biletów zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem aplikacji a Zarządem Transportu Miejskiego.

4. Wszystkie podane w aplikacji mobiWAWA ceny Biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), określonymi w złotych polskich.

5. Osoba posiadająca Kartę Warszawiaka może dokonywać zakupu Biletów z oferty „z Kartą Warszawiaka”.

6. Osoba posiadająca Kartę Ucznia nie może dokonywać zakupów żadnego rodzaju Biletu.

7. Aby dokonać zakupu Biletu, Użytkownik aplikacji musi prawidłowo wykonać kroki określone w aplikacji mobiWAWA i podać dane oraz informacje, które są tam wymagane. 

8. Użytkownik aplikacji jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy zakupu Biletu poprzez akceptację Regulaminu Sprzedaży imiennych biletów długookresowych oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

9. Umowa sprzedaży Biletów, o której mowa w pkt. 3, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na portalu mojaWARSZAWA i w aplikacji mobilnej mobiWAWA.
b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Usługodawcy
c) wysłanie Użytkownikowi aplikacji wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

11. Użytkownik aplikacji jest uprawniony do żądania wystawienia faktury VAT za dokonany zakup, jednak w tym przypadku, podczas zakupu biletu, powinien oznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” jako włączoną oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury. Szczegółowe zasady opisane są w Regulaminie sprzedaży biletów długookresowych.

12. Zasady odstępowania od umowy zakupu Biletów składania reklamacji określone są w Regulaminie sprzedaży biletów długookresowych.


§7 Płatności elektroniczne


1. Aplikacja mobiWAWA udostępnia wygodne i bezpieczne  płatności elektroniczne, dzięki którym Użytkownicy aplikacji mogą dokonywać płatności online za realizację usług cyfrowych. 

2. Płatności online realizowane są za pośrednictwem agenta rozliczeniowego Przelewy24 – PayPro SA.

3. Przed dokonaniem płatności online, należy zapoznać się z regulaminem płatności elektronicznych, polityką prywatności, zasadami reklamacji, obowiązkiem informacyjnym RODO dla płatników agenta rozliczeniowego.


§8 Problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji mobiWAWA oraz sposób zgłaszania błędów i uwag


1. Każdy Użytkownik aplikacji jest uprawniony do zgłoszenia nieprawidłowości działania aplikacji mobiWAWA. Zgłoszenie powinno zostać złożone za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa19115 – telefonicznie na numer 19115 lub drogą mailową na adres: kontakt@um.warszawa.pl. Zgłoszenie można również zgłosić za pośrednictwem aplikacji mobiWAWA –  poprzez użycie opcji Mój profil / Zgłoś problem. W zgłoszeniu należy opisać zaistniałą nieprawidłowość, co umożliwi Usługodawcy na szybszą identyfikację problemu i jego rozwiązanie.

2. W przypadku wystąpienia poważnego błędu uniemożliwiającego korzystanie z usług (usługi nie działają wcale lub działają błędnie), Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do aplikacji mobiWAWA.

3. W ramach wskazanych w ust. 1 zgłoszeń, należy informować o wszystkich ewentualnych błędach w funkcjonowaniu aplikacji mobiWAWA, naruszeniach niniejszego Regulaminu, a także zgłaszać uwagi do działania aplikacji mobiWAWA.


§9 Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Użytkowników aplikacji przetwarzane są w celu realizacji usług cyfrowych udostępnianych w aplikacji mobiWAWA.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu mojaWARSZAWA oraz aplikacji mobiWAWA jest Prezydent m.st. Warszawy, który – na mocy zwartego porozumienia – powierza dane osobowe również Zarządzającym jednostkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy. Na chwilę obecną są to:
a) Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

3. Powierzenie danych osobowych, o którym mowa wyżej, dotyczy przekazania do właściwych jednostek organizacyjnych wyłącznie tych danych Użytkowników aplikacji, które są niezbędne do realizacji przez nie usług cyfrowych. W tej sytuacji, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tych jednostkach regulacjami.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej portalu mojaWARSZAWA.


§10 Usuwanie kont Użytkowników aplikacji


1. Użytkownik aplikacji może zgłosić prośbę o usunięcie swojego konta użytkownika portalu mojaWARSZAWA w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy zgłoszenie na adres e-mail: iod@um.warszawa.pl.

2. Usługodawca może odmówić usunięcia konta użytkownika portalu mojaWARSZAWA, jeżeli ten użytkownik nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego przez aplikację mobiWAWA lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika aplikacji.

3. Usunięcie konta ww. Użytkownika aplikacji, na jego wniosek, następuje w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ważności ostatniego Biletów zakupionego od Zarządu Transportu Miejskiego przez aplikację mobiWAWA.


§11 Zmiany Regulaminu


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania. Zmiany będą wynikać wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności tych wynikających ze zmian w przepisach obowiązującego prawa lub technicznych i organizacyjnych zmian w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane usługi cyfrowe i umowy sprzedaży zawierane z ZTM. 


§12 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów


1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z realizacją usług cyfrowych  poprzez mobiWAWA, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a) skorzystania ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
b) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich, jak: Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§13 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują:
a) regulamin portalu mojaWARSZAWA
b) Regulamin sprzedaży biletów długookresowych komunikacji miejskiej w mieście stołecznym Warszawie za pośrednictwem aplikacji mobilnej mobiWAWA
c) klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
d) polityka prywatności
e) przepisy i regulaminy dostępne na stronie WTP.WAW.PL
f) przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego
2. Aplikacja mobiWAWA zawiera odnośniki, materiały, prezentacje, a także inne treści, które odsyłają do stron internetowych oraz usług podmiotów trzecich. Urząd m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz skutki korzystania z takich stron i udostępnianych na nich usług.
3. Wszelkie prawa do zawartości aplikacji mobiWAWA są zastrzeżone. Istnieje jednak możliwość pobierania, udostępniania oraz wydruku fragmentów tej aplikacji lub całych stron pod warunkiem poszanowania praw autorskich i dokonania rejestracji znaków należących do Urzędu m.st. Warszawy. Zakazuje się kopiowania całości lub części aplikacji mobiWAWA do celów komercyjnych, jej modyfikowania lub wykorzystywania bez uzyskania na to zgody od Urzędu m.st. Warszawy.
4. Aplikacja mobiWAWA może zawierać grafiki pochodzące z internetowych banków zdjęć. Warunki korzystania z tych materiałów graficznych regulują odrębne zapisy licencyjne.
5. Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2022 r.
6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.