Klauzula informacyjna mobiWAWA

Klauzula informacyjna aplikacji mobiWAWA

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”), informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

1)    Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5
2)    Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (03-839), przy ul. Grochowskiej 316/320,

I.    Współadministratorzy wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, przetwarzanymi w aplikacji mobiWAWA.

II.    Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w niżej wymienionych celach: 
1) Prezydent m.st. Warszawy: 
a) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wydania Karty warszawianki/Karty warszawiaka/Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka potwierdzającej uprawnienia przewidziane w:
- uchwale nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób; 
- uchwale nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 
- uchwale nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 
- uchwale nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”; oraz innych uchwałach zmieniających lub zastępujących wyżej wymienione uchwały; 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w celu przeprowadzenia weryfikacji w zakresie posiadania uprawnień do korzystania z Karty warszawianki/Karty warszawiaka/Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
2) ZTM:
a) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu: 
· wydania Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej lub cyfrowej Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, zwanych dalej "SWKM", umożliwienia identyfikacji jej właściciela w celu wydania kolejnej SWKM lub dokonania zwrotu zakodowanego na niej biletu; 
· umożliwienie ZTM przekazania Pani/Panu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie informacji związanych z wydaniem użytkowaniem SWKM; w tym celu niezbędne jest wyrażenie dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania w celu utrzymywania komunikacji; 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z ZTM w przypadku dokonania aktywacji kontraktu zakupionego i zakodowanego na SWKM; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu: 
· rozpatrywania reklamacji związanych z korzystaniem z usług przewozowych świadczonych przez Warszawski Transport Publiczny; podstawą prawną przetwarzania jest § 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego; 
· dochodzenia roszczeń w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pojazdem Warszawskiego Transportu Publicznego; podstawą prawną przetwarzania jest art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe; 
· wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach dowodowych, w sytuacjach korzystania z SWKM, przez osobę nie będącą właścicielem SWKM.

III.    Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom (w szczególności dostawcom usług IT), przy zachowaniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, w tym wymogów art. 28 RODO.

IV.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

V.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody lub przez czas niezbędny do realizacji wybranej przez Panią/Pana usługi cyfrowej. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

VI.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO. 

VII.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia – w dowolnym momencie – uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

IX.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że któryś ze Współadministratorów przetwarza Pani/Pana dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

XI.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie mieć Pani/Pan możliwości realizowania dostępnych w aplikacji mobiWAWA usług cyfrowych. 

XII.    Na podstawie wspólnych ustaleń Współadministratorzy informują również, że:
1)    w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą 
(w szczególności żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania 
i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), właściwy będzie Współadministrator, któremu przesłano żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie lub oświadczenie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia stosownej odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska;
2)    w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osobie, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, u którego wystapiło naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33-34 RODO będzie ten Współadministrator, 
z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło.

XIII.    We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów:
1)    Prezydent m.st. Warszawy
a)    listownie – na adres siedziby,
b)    pocztą elektroniczną – na adres iod@um.warszawa.pl 
2)    Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie:
a)    listownie – na adres siedziby,
b)    pocztą elektroniczną – na adres ztm@ztm.waw.pl
c)    telefonicznie: (22) 459 41 00, 
d)    z Inspektorem Ochrony Danych – na adres iod@ztm.waw.pl lub listownie, 
na adres siedziby, z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”.


Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 14, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”), informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

1)    Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5
2)    Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (03-839), przy ul. Grochowskiej 316/320,

I.    Współadministratorzy wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, przetwarzanymi w aplikacji mobiWAWA.

II.    Pani/Pana dane pozyskaliśmy od:
a) wybranego przez Panią/Pana dostawcy tożsamości, tj. źródła uwierzytelniania danych osobowych (takim źródłem jest Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, np. login.gov.pl, profil zaufany lub bank)
b) portalu mojaWARSZAWA
w zależności od wybranego przez Panią/Pana sposobu logowania do aplikacji mobiWAWA. Dane nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

III.    Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w niżej wymienionych celach: 
1) Prezydent m.st. Warszawy: 
a) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wydania Karty warszawianki/Karty warszawiaka/Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka potwierdzającej uprawnienia przewidziane w:
- uchwale nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób; 
- uchwale nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 
- uchwale nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 
- uchwale nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”; oraz innych uchwałach zmieniających lub zastępujących wyżej wymienione uchwały; 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w celu przeprowadzenia weryfikacji w zakresie posiadania uprawnień do korzystania z Karty warszawianki/Karty warszawiaka/Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
2) ZTM:
a) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu: 
· wydania Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej lub cyfrowej Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, zwanych dalej "SWKM", umożliwienia identyfikacji jej właściciela w celu wydania kolejnej SWKM lub dokonania zwrotu zakodowanego na niej biletu; 
· umożliwienie ZTM przekazania Pani/Panu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie informacji związanych z wydaniem użytkowaniem SWKM; w tym celu niezbędne jest wyrażenie dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania w celu utrzymywania komunikacji; 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z ZTM w przypadku dokonania aktywacji kontraktu zakupionego i zakodowanego na SWKM; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu: 
· rozpatrywania reklamacji związanych z korzystaniem z usług przewozowych świadczonych przez Warszawski Transport Publiczny; podstawą prawną przetwarzania jest § 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego; 
· dochodzenia roszczeń w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pojazdem Warszawskiego Transportu Publicznego; podstawą prawną przetwarzania jest art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe; 
· wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach dowodowych, w sytuacjach korzystania z SWKM, przez osobę nie będącą właścicielem SWKM.

IV.    Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom (w szczególności dostawcom usług IT), przy zachowaniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, w tym wymogów art. 28 RODO.

V.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

VI.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody lub przez czas niezbędny do realizacji wybranej przez Panią/Pana usługi cyfrowej. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

VII.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO. 

VIII.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia – w dowolnym momencie – uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

X.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

XI.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że któryś ze Współadministratorów przetwarza Pani/Pana dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

XII.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie mieć Pani/Pan możliwości realizowania dostępnych w aplikacji mobiWAWA usług cyfrowych.,

XIII.    Na podstawie wspólnych ustaleń Współadministratorzy informują również, że:
1)    w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą 
(w szczególności żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania 
i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), właściwy będzie Współadministrator, któremu przesłano żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie lub oświadczenie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia stosownej odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska;
2)    w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osobie, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, u którego wystąpiło naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33-34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło.

XIV.    We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów:
1)    Prezydent m.st. Warszawy
a)    listownie – na adres siedziby,
b)    pocztą elektroniczną – na adres iod@um.warszawa.pl 
2)    Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie:
a)    listownie – na adres siedziby,
b)    pocztą elektroniczną – na adres ztm@ztm.waw.pl
c)    telefonicznie: (22) 459 41 00, 
z Inspektorem Ochrony Danych – na adres iod@ztm.waw.pl lub listownie, na adres siedziby, z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”.