Klauzula informacyjna portalu

Klauzula informacyjna portalu

Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników. Dzięki poniższym informacjom dowiesz się, jakie dane osobowe gromadzimy, a także zapoznasz z zasadami ich przetwarzania.

Pamiętaj, że korzystanie z zawartości portalu mojaWARSZAWA oraz udostępnianych przez nią usług cyfrowych warunkują regulamin, polityka prywatności i klauzula informacyjna, którą właśnie czytasz.

Kiedy korzystasz z zawartości portalu jako niezalogowany użytkownik (anonimowo) nie udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz udzielić nam zgody jedynie w zakresie wykorzystania plików cookies.


Czym są dane osobowe?


Dane osobowe to informacje, które pozwalają nam kogoś zidentyfikować. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uznajemy taką, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, np. za pomocą powołania się na numer identyfikacyjny albo przynajmniej jeden szczególny czynnik określający jej umysłową, fizyczną, ekonomiczną, społeczną czy kulturową tożsamość. Zdarzyć się może, że pewne informacje w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania czyjejś tożsamości, przez co również stanowią dane osobowe, np. firmowy adres e-mail z imieniem i nazwiskiem: imie.nazwisko@nazwafirmy.pl

Przykładami danych osobowych są m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości czy numer PESEL, a nawet adres IP lub identyfikator urządzenia, jeśli umożliwia Ciebie zidentyfikować.


W jaki sposób dane osobowe są przekazywane do portalu mojaWARSZAWA?


Przekazujesz swoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym w momencie rejestrowania konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA.

Kiedy rejestrujesz konto użytkownika po raz pierwszy, wybierasz jednocześnie tzw. źródło uwierzytelnienia swoich danych osobowych (to źródło nazywa się często „potwierdzeniem tożsamości” lub „dostawcą tożsamości” - takim dostawcą jest Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej login.gov.pl, profil zaufany lub bank). Za prawidłowość przekazanych danych osobowych odpowiadasz Ty (ponieważ przekazałeś je do dostawcy tożsamości) i dostawca tożsamości w związku z ich przetwarzaniem.

Decyzja o założeniu konta na portalu mojaWARSZAWA i przekazanie do niego danych osobowych za pośrednictwem dostawcy tożsamości zależy tylko od Ciebie. 


Kto administruje moimi danymi osobowymi lub danymi osobowymi dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu ich przetwarzania lub przysługujących Tobie uprawnień, możesz skierować je do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy na adres e-mail: iod@um.warszawa.pl.


Jaki jest cel portalu mojaWARSZAWA i po co przetwarzacie w nim moje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Celem portalu mojaWARSZAWA jest dostarczenie takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą zrealizować w pełni bezpieczną usługę cyfrową, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności, a także nieujawniania danych osobowych innym podmiotom – chyba, że na podstawie wyraźnego upoważnienia, które od Ciebie otrzymamy, na mocy zawartych przez Urząd m.st. Warszawy umów i porozumień, a także na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, abyś mógł zrealizować dostępne na portalu mojaWARSZAWA usługi cyfrowe. Dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym przetwarzamy po to, aby dziecko mogło zrealizować dostępne na portalu mojaWARSZAWA usługi cyfrowe. Dane te mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.


Na jakiej podstawie przetwarzacie moje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Twoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgody udzielasz w trakcie tworzenia (rejestracji) nowego konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA. Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, o czym szerzej mowa w dalszej części polityki prywatności.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł skorzystać z dostępnych na portalu mojaWARSZAWA usług cyfrowych.

Jeżeli jesteś opiekunem prawnym dziecka i podajesz swoje dane podczas wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia weryfikacji udzielenia zgody przez opiekuna prawnego osoby poniżej 16 roku życia, tj. w usprawiedliwionych celach realizowanych przez Administratora danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, dziecko, którego jesteś opiekunem nie będzie mogło skorzystać z dostępnych na portalu mojaWARSZAWA usług cyfrowych.


Znam już cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w portalu mojaWARSZAWA. Nie wiem jednak, jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania w przypadku poszczególnych usług cyfrowych. Czy możecie mi to wyjaśnić?


Portal mojaWARSZAWA pozwala na realizację usług cyfrowych z katalogu usług. Każda z tych usług posiada również swój cel oraz podstawę prawną przetwarzania, które są zależne od tematu i podmiotu, który daną usługę realizuje. Dla przetwarzania danych osobowych ma znaczenie ich podstawowy podział:

1.    Usługi cyfrowe realizowane po zalogowaniu do portalu mojaWARSZAWA (w ich przypadku wymagane jest logowanie do portalu mojaWARSZAWA, a dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta m.st. Warszawy).

2.    Usługi cyfrowe realizowane poza portalem mojaWARSZAWA i niewymagające logowania do niego (w przypadku tych usług zostajesz przekierowany do innych stron internetowych, które mogą przetwarzać dane osobowe w oparciu o własne regulaminy i/lub klauzule informacyjne – oznacza to, że dane osobowe nie będą przetwarzane w portalu mojaWARSZAWA, a niniejsza klauzula nie znajduje w nich zastosowania)

Realizacją usług cyfrowych dostępnych po zalogowaniu do portalu mojaWARSZAWA zajmują się komórki organizacyjne, jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy. Portal mojaWARSZAWA przekazuje Twoje wnioski lub wnioski dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym tym podmiotom do realizacji drogą elektroniczną. Tę kategorię usług tworzą sprawy miejskie, które załatwić można jedynie na obszarze Warszawy, np. dofinansowanie do wymiany pieca czy deklaracje podatkowe.

Na portalu mojaWARSZAWA udostępniamy cyfrowe wersje formularzy, które do tej pory dostępne były w formie papierowej. Nie zmieniamy jednak celu realizacji poszczególnych usług miejskich, ani zawartej w nich podstawy prawnej na przetwarzanie danych osobowych.

Poznaj podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych poszczególnych usług miejskich, które możesz zrealizować za pośrednictwem portalu mojaWARSZAWA.

 

Nazwa usługi cyfrowej

Podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzania

Komórka / jednostka Urzędu odpowiedzialna za realizację udostępnianej na portalu usługi cyfrowej

Dofinansowanie do lokalnych źródeł energii odnawialnej

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. i uchwały Rady m.st. Warszawy nr XIX/487/2019 z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/2404/2022 z 17 listopada 2022 r. lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym, albo w ramach sprawowania władzy publicznej

Zaopiniowanie wniosku i realizacja umowy o udzielenie dotacji.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. i uchwały Rady m.st. Warszawy nr XIX/487/2019 z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/2404/2022 z 17 listopada 2022 r. lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym, albo w ramach sprawowania władzy publicznej

Zaopiniowanie wniosku i realizacja umowy o udzielenie dotacji.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w treści porozumienia Współadministratorów w sprawie przetwarzania danych osobowych w aplikacji mobiWAWA oraz portalu mojaWARSZAWA

Wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego

Karta Warszawianki / Karta Warszawiaka

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w treści porozumienia Współadministratorów w sprawie przetwarzania danych osobowych w aplikacji mobiWAWA oraz portalu mojaWARSZAWA 

Przyznanie uprawnień Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka / Karty Młodej Warszawianki / Karty Młodego Warszawiaka.

Zarząd Transportu Miejskiego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody. 

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydania decyzji, w związku ze złożonym wnioskiem.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Zmiana pozwolenia na budowę

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydania decyzji, w związku ze złożonym wnioskiem.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Pozwolenie na rozbiórkę

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydania decyzji, w związku ze złożonym wnioskiem.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Pozwolenie na budowę

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydania decyzji, w związku ze złożonym wnioskiem.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Licencja na przewóz osób taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi przewozowej taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Zawieszenie wykonywania przewozu osób taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zawieszenie wykonywania przewozu osób taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zrzeczenie się licencji na przewóz osób taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Wtórnik licencji na przewóz osób taksówką

Konkretny przepis prawa, tj. Ustawa o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Prawa przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa Przewozowego, Uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz przeprowadzanie działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

a) wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenie innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

b) wydanie decyzji - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

c) przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) wynikające z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

a) wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenie innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

b) wydanie decyzji - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

c) przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) wynikające z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep)

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

a) wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenie innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

b) wydanie decyzji - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

c) przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) wynikające z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

a) wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenie innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

b) wydanie decyzji - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

c) przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) wynikające z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych

Konkretny przepis prawa, tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

a) wydanie decyzji potwierdzającej możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenie innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

b) wydanie decyzji - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem;

c) przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) wynikające z treści udzielonej przez Ciebie zgody.

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy

Wyprawka dla Warszawskiego Malucha

Obowiązujące przepisy prawa, tj. uchwała nr LXXIV/2076/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. oraz na podstawie udzielonej zgody.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. ustalenie prawa do jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Warszawski bon żłobkowy

Obowiązujące przepisy prawa, tj. uchwała nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz uchwała nr LXV/1786/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego oraz na podstawie udzielonej zgody.

1. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy.
2. Realizacja umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy.
3. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dotacja w formie refundacji na prace przy zabytku

Konkretny przepis prawa, tj. uchwała nr LIV/1679/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Podatek rolny (dla osób fizycznych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1396/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o gruntach wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1399/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek rolny (dla osób prawnych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1396/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o gruntach wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1399/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek leśny (dla osób fizycznych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1397/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1400/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek leśny (dla osób prawnych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1397/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1400/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek od środków transportowych

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia  wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych. 

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek od nieruchomości (dla osób fizycznych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, identyfikacji dokonania zapłaty podatku a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych. 

Centrum Obsługi Podatnika

Podatek od nieruchomości (dla osób prawnych)

Obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami i uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, identyfikacji dokonania zapłaty podatku a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych. 

Centrum Obsługi Podatnika

Wniosek ogólny

Obowiązujące przepisy prawa w zakresie tematu danej usługi, wydawane akty prawne (w tym m.in. uchwały Rady Miasta, rozporządzenia i ustawy) oraz na podstawie udzielonej zgody.

1. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy.
2. Realizacja umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy.
3. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Komórki organizacyjne lub jednostki pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy w zależności od tematu sprawy opisanej we wniosku ogólnym

Deklaracje śmieciowe

Zapis art. 6 ust 1 lit. c RODO tzn. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jak również w związku z uchwałą Nr XXV/731/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Biuro Gospodarki Odpadami

Dotacja na planowane prace przy zabytku

Konkretny przepis prawa, tj. uchwała nr LIV/1679/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

 


Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Ciebie zgody lub przez czas niezbędny do realizacji wybranej przez Ciebie usługi cyfrowej. Następnie, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym oraz Twoje dane osobowe pobrane w celu weryfikacji udzielonej zgody będą przechowywane do momentu odwołania przez Ciebie zgody lub przez czas niezbędny do realizacji wybranej przez dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, usługi cyfrowej. Następnie, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.


Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Odbiorcami Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Twojej zgody.


Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jestem opiekunem prawnym?


Przysługuje Ci prawo do:

1. Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, w dowolnym momencie - nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

2. Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych.

3. Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.

4. Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofana została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania;
c) Twoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) Twoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym muszą być usunięte, aby wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

5. Przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym w Urzędzie m.st. Warszawy.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym.